de uitvaart van

Pieter Hoekstra

10-11-1956 07-04-2020

Uitvaart informatie

De uitvaart van Pieter Hoekstra vindt plaats op:

Dinsdag 14 april 2020

Dagen voor de uitvaart

Persoonlijk afscheid nemen

Vrijdag 10 april 2020

Fan freed 10 april oant moandei 13 april is der thús gelegenheid om persoanlik ôfskie te nimmen.

Wolle jo ôfskie nimme? Graach efkes belje.

Thuis

Dag van de uitvaart

Afscheidsbijeenkomst

Dinsdag 14 april 2020

10:00

De ôfskiedstsjinst sil plakfine op tiisdei
14 april. Dit dogge wy in besletten kring.

It ôfskie is fan 10.15 oere ôf yn byld en lûd te folgjen fia dizze link:

https://www.youtube.com/watch?v=n__Ozf5byUI&feature=youtu.be

Piet wurdt om 10.00 oere fan hûs ôf nei Oerein ta brocht. Elkenien dy’t him noch in lêste groet bringe wol, kin dit op paste ôfstân lâns de rûte dwaan.

Letter dit jier hâlde wy in betinkingstsjinst foar Piet.

In besloten kring

Memori aangeboden door